วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๗.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่โปรดให้ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีผู้มารับบริการ จำนวน ๑๑๓ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ
โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และโรคความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และโปรดให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ร่วมปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า ๖ คน ซึ่งป่วย ด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก โรคจอประสาทตาผิดปกติ โรคไวรัสตับอักเสบบี
กับมะเร็งตับ และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยทรงซักถามอาการและการรักษา พร้อมมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และโปรดให้ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ต่อจากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่แก่อาสาสมัคร พอ.สว. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาส ให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้า และมีพระดำรัสถึงสถานการณ์พายุโนอึล ส่งผลให้ฝนตกหนัก น้ำท่วม ในหลายพื้นที่ ทรงติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ การออกหน่วยให้บริการสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ พร้อมพระราชทานกำลังใจ แก่สมาชิก พอ.สว และพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่