วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า การที่บัณฑิตได้รับความสำเร็จทางการศึกษาครั้งนี้ ก็ด้วยมีปัจจัยประกอบพร้อมกัน ๓ ส่วน ส่วนหนึ่งคือตัวบัณฑิตเอง ที่มีความอุตสาหะพากเพียร ในการศึกษาเล่าเรียนสร้างสม
ความรู้ความสามารถ ส่วนหนึ่งคือบุคคลต่าง ๆ ที่ได้สนับสนุนเกื้อกูลบัณฑิตทั้งในการดำรงชีวิตและการศึกษา
เล่าเรียน เป็นต้นว่า บิดามารดา ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ และมิตรสหาย อีกส่วนหนึ่งคือสังคมส่วนรวม
เช่นสถาบันการศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ อันเป็นที่ซึ่งบัณฑิตได้พำนักอาศัยและศึกษาหาความรู้
สืบมา จึงขอให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จทั้ง ๓ ส่วน แล้วตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคง
ที่จะนำความสำเร็จทางการศึกษาที่ได้รับนี้ ไปใช้สร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเอง แก่ผู้อื่น และแก่สังคมส่วนรวมถ้าทำได้ดังนี้ นอกจากจะเป็นการตอบแทนผู้มีอุปการะเกื้อกูล ตลอดจนสังคมและประเทศชาติอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ละคนยังได้สร้างสรรค์ความสำเร็จของตนให้สูงขึ้นไปอีก คือความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน
อย่างแท้จริงและยั่งยืนด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง