กิจกรรมเสริมความรู้หน้าเสาธง เรื่องวินัยจราจร สุขบัญญัติและสุขอนามัยในช่องปากและฟัน แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร เขตดุสิต

    วันที่ 17 ก.ย. 2563 ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนร่วม 3 ร่วมกับกลุ่มงานการจราจรสน.นางเลิ้งและศูนย์บริการสาธารณสุข 6 ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้หน้าเสาธง เรื่องวินัยจราจรสุขบัญญัติและสุขอนามัยในช่องปากและฟัน แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร เขตดุสิต