จิตอาสาพระราชทานและคณะ เดินทางไป จ.น่าน เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ในพื้นที่บ้านห้วยพ่าน ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต รอง ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทานและคณะ เดินทางไป จ.น่าน เพื่อ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ในพื้นที่บ้านห้วยพ่าน ต.เปือ อ.เชียงกลาง โดยคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ อาคารเรียนดินเหนียวของชุมชน รับฟังการบรรยาย และเข้าร่วมประชุมแนวทางกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ข้อมูลชุมชน กิจกรรมของกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านห้วยพ่าน พบปะเกษตรกร จุดทำโคกหนองนาของกลุ่ม และได้ให้กำลังใจ เกษตรกรในโคกหนองนาที่ได้รับกระบือจากธนาคารโคกระบือ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งหลัง
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งหลัง
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งหลัง