ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนคร โดยนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีฯ ร่วมด้วย ปลัดจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ได้ร่วมกันพัฒนา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ.2565

      โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ริมฝั่งหนองหาร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 300 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อการมีส่วนร่วมของจิตอาสาพระราชทาน ในการรักษาระบบนิเวศน์ การใช้ประโยชน์จากหนองหาร การพัฒนาทัศนียภาพรอบหนองหารให้เกิดความสวยงาม สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวสกลนคร อย่างยั่งยืนต่อไป