จิตอาสาพระราชทาน 904 ปฏิบัติหน้าที่จุดฉีดวัคซีนทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณในสถานการณ์โควิด-19