ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์” ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์” ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ซึ่งร่วมกันจัดกิจกรรมโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันศึกษาวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาแนวทางหลักปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในทุกระดับตั้งแต่อำเภอ ตำบล หมู่บ้านสนับสนุนงานจิตอาสา เพื่อสามารถขับเคลื่อนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ  เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะร่วมกันคิดวางแนวทาง และแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา โดยส่วนราชการ ในระดับจังหวัดของแต่ละกระทรวงสามารถทำงานร่วมกันกับภาคเอกชน ประสานประโยชน์ร่วมกัน ในนามจิตอาสาของแต่ละจังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชน และให้มีผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน  เป็นผู้นำในการเชิญชวนลูกบ้านมาทำกิจกรรมจิตอาสา โดยมีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน เน้นกระบวนการออกแบบกิจกรรมร่วมกัน ให้ประชาชนรู้ถึงคุณค่าในกระบวนการกิจกรรมที่ทำร่วมกัน