ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประสานประโยชน์ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง” จังหวัดน่าน

    เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย พ.อ.ธีรพันธ์ แพรเรือง ผู้แทนกรมป้องกันสาธารณะภัย นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง พร้อมคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม กับจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง” (ฝายห้วยเฮี้ยนพร้อมระบบส่งน้ำ) ณ บ้านน่านมั่นคง ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน