เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน การปกครองส่วนกลางและหัวเมือง

Play Video