ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับจิตอาสาประชาชนจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี

     เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดราชบุรี โดยนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี /รอง ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ข้าราชการทหาร ตำรวจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  ปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีเพื่อเตรียมการรับเสด็จ พล.อ.หญิง ศ.(เกียรติคุณ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี