ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รวมพลังจิตอาสา จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสามโคก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ทุกตำบล/หมู่บ้าน จิตอาสาพระราชทานอำเภอสามโคก และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน กวาดขยะ เก็บขยะ และตัดแต่งกิ่งต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 480 คน ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนณ วัดแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

     ทั้งนี้ ในการปฏิบัติ ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอสามโคก ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ ด้วยความระมัดระวัง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จิตอาสาพระราชทาน ปทุมธานี รวมพลังจิตอาสา วันปิยมหาราช 2565