ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาทุกพื้นที่ช่วยรณรงค์ป้องกันแก้ไขลดการเกิดอุบัติเหตุการจราจรและเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยและเดินทางโดยสวัสดิภาพ

      ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี และ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน อำเภอในจังหวัดอุทัยธานี  โดย นาย ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และผู้อำนวยการ  ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี วิทยากร จิตอาสา 904 รุ่น 3/62 หลักสูตรหลักประจำ เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ และหลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา 904  ร่วมกับจิตอาสาทุกภาคส่วนทั้ง พลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นายอำเภอ นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมด้วยจิตอาสาประชาชน

      ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาพัฒนา ติดตามผลการปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ณ จุดตรวจบริเวณเส้นทางสัญจร ทางหลวงชนบทเส้นทางระหว่างอำเภอต่างๆภายในเขตจังหวัดอุทัยธานีโดยเริ่มปฏิบัติการ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน  2564 เวลา  08:00 น.

      ทั้งนี้ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีประชาชนเดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไป-กลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงขอความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาในทุกพื้นที่  ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขลดการเกิดอุบัติเหตุการจราจรและในปีนี้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยและเดินทางโดยสวัสดิภาพ

ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี และ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาพัฒนา