พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๙ ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ด้วยการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

Play Video