ประชาชนในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ มาทำเป็น โคก หนอง นา ในพื้นที่การเกษตร ตอนที่ ๑

Play Video