นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

องคมนตรี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๑
เฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๑
วัน เดือน ปีเกิด     ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๔๘๕

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) London School of Economics สหราชอาณาจักร (๒๕๐๗)
 • ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ Australian National University เครือรัฐออสเตรเลีย (๒๕๑๔)

นามภริยา

 • ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา
 • นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • เลขาธิการพระราชวัง (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
 • ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (๒๕๓๐ – ๒๕๖๑)
 • รองเลขาธิการพระราชวัง (๒๕๓๐ – ๒๕๕๙)
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (๒๕๒๙ – ๒๕๓๐)
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (๒๕๒๖ – ๒๕๒๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๖๐)
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๒๗)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๒๖)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)