นายนุรักษ์มาประณีต

นายนุรักษ์ มาประณีต

องคมนตรี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วัน เดือน ปีเกิด ๒๔ เมษายน ๒๔๙๒

คุณวุฒิ

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 นามภริยา      

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสัมพันธ์ มาประณีต

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

 ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (๒๕๕๗ – ๒๕๖๓)
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (๒๕๕๑)
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (๒๕๕๐)
 • ตุลาการรัฐธรรมนูญ (๒๕๔๙)
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา (๒๕๔๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๔๒)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๗)
 • จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (๒๕๕๐)
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (๒๕๔๕)