พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี

พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์

องคมนตรี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
วัน เดือน ปีเกิด ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๑

คุณวุฒิ

 • โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
 • โรงเรียนนายร้อยทหารบก (นตท. ๑๕)
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 นามภริยา      

 • คุณหญิงปานทิพย์ มลายอริศูนย์

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา
 • กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

 ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • ราชองครักษ์พิเศษ (๒๕๓๘-๒๕๖๕)
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๓๘-๒๕๔๑)
 • แม่ทัพภาคที่ ๑ (๒๕๓๗-๒๕๓๘)
 • ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๒๕๓๖-๒๕๓๗)
 • แม่ทัพน้อยที่ ๑ (๒๕๓๕-๒๕๓๖)
 • ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑ (๒๕๓๑-๒๕๓๕)
 • ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ (๒๕๒๘-๒๕๓๑)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (๒๕๔๐)
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๘)
 • มหาวชิรมงกุฎไทย (๒๕๓๕)
 • เหรียญจักรมาลา (๒๕๑๙)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓ (รัชกาลที่ ๑๐) (๒๕๖๓)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓ (รัชกาลที่ ๙) (๒๕๓๔)
 • เหรียญชัยสมรภูมิสงครามสาธารณรัฐเกาหลี (๒๕๑๔)