พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์

องคมนตรี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙
วัน เดือน ปีเกิด  ๒๓  สิงหาคม  ๒๔๙๙

คุณวุฒิ

 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๗ (๒๕๒๒)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (๒๕๓๒)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (๒๕๓๙)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๒๒ (๒๕๕๒)

 นามภริยา      

 • นางวิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

 ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)
 • แม่ทัพภาคที่ ๑ (๒๕๕๗ – ๒๕๕๘)
 • ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ (๒๕๕๒ – ๒๕๕๔)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๖๐)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๕๖)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)