คำกราบทูลของ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ แก่ Professor Serge MORAND และพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบทูลต่อไป 
ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล 
แก่บัณฑิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

306