คำกราบทูลรายงาน ของ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 เรื่อง “ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย” ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบทูลรายงาน(๑) 

ของ 
นายชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
เรื่อง “ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย” 
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภา 
สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการ 
จัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เข้าเฝ้าอยู่
ณ สถานที่แห่งนี้ ต่างมีความปีติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าพระบาท 
เสด็จแทนพระองค์ มาทรงเปิดการประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ 
ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันนี้ 


ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบทูลถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์
ของการจัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ เรื่อง ลดช่องว่างความ 
เหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย ดังนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำกับประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มักมีความ 
เชื่อมโยงถึงความเป็นเหตุเป็นผลกันทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ความเหลื่อมล้ำ


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


512

ที่สูงขึ้นทำให้เกิดผลเสียต่อความเป็นประชาธิปไตย ในบริบทสากลการพัฒน. 
ประชาธิปไตยให้มีคุณภาพ ได้สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีผ่านหลักนิติธรรม การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง และการตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของประชาชน ซึ่งการมี
ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ จะนำมาสู่การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคม

ตลอดระยะเวลาเกือบ ๘๘ ปีที่ผ่านมาบนเส้นทางประชาธิปไตยของไทย ได้มี
ความพยายามอย่างยิ่ง ที่จะเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้เกิดสังคม 
ที่มีคุณภาพและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ในวาระที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย 
อีกวาระหนึ่ง สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันวิชาการด้านการเมืองการปกครองของ 
ประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการนำประสบการณ์ของประเทศไทย 
และนานาชาติมาทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อเสนอแนะที่ได้มาคิดหาทางออก 
ร่วมกัน ในการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ 
ในอนาคต จึงได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 

๑. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การส่งเสริม และพัฒนาประชาธิปไตย 
จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. เพื่อให้ได้ข้อเสนอสำหรับนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่พึง 
ปรารถนา


กิจกรรมหลักของการประชุมวิชาการ ประกอบด้วย การแสดงปาฐกถาจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ การสัมมนาทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการในหัวข้อ “ประชาธิปไตย 
ไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา” 


การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและ 
ต่างประเทศ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็น 
อย่างดี 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 
ในหัวข้อ “ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย” พร้อมทั้งกราบทูล 


513

เชิญเสด็จ ทรงเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตรนิทรรศการ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
สถาบันพระปกเกล้าสืบไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


514