คำกราบทูลรายงาน ของ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ประธานกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์มาทรงเปิดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบทูลรายงาน(๑) 

ของ 
นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ 
ประธานกรรมการจัดงานโครงการหลวง ๒๕๖๒ 
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์มาทรงเปิดงานโครงการหลวง ๒๕๖๒ 
เฉลิมฉลองครบ ๕๐ ปี 
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน 
โครงการหลวง ๒๕๖๒ เฉลิมฉลองครบ ๕๐ ปี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร 
ของมูลนิธิโครงการหลวง และผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมเฝ้าอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกปลื้มปีติ 
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จมาทรงเปิดงาน 
โครงการหลวง ๒๕๖๒ ในวันนี้ 


ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบทูลรายงานความเป็นมาของ 
มูลนิธิโครงการหลวง โดยสังเขป ดังนี้ 


เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงริเริ่มโครงการหลวง ด้วยพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ สนับสนุนการทำงานวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น 
บนพื้นที่สูง นั่นคือ การปลูกฝิ่น การทำลายป่าไม้ต้นนำ้าลำธาร และความยากจนของ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


646

ชาวเขาในพื้นที่สูง ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน 
รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวง เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน และสร้างสุขให้เกิดแก่ปวง 
ประชา โครงการหลวงจึงได้มุ่งมั่นดำเนินงานสนองตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ การศึกษา 
วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการส่งเสริม 
อาชีพแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน ธรรมชาติ ป่าไม้ ต้นน้ำ
ลำธาร กลับฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ เป็นแบบการพัฒนาพื้นที่สูง ถ่ายทอดไปยัง 
พื้นที่สูงแห่งอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 


นอกจากนี้ ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในตราสัญลักษณ์ “โครงการหลวง” ยังเป็น 
ที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพ นอกจากการจำหน่ายในร้านค้าโครงการหลวง และ 
ซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ แล้ว ทุกปีมูลนิธิโครงการหลวง ยังมีการจัดงานประจำปี เพื่อ 
เผยแพร่ผลงาน ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ ให้ประชาชนรับทราบ 


โดยการจัดงานโครงการหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ตั้ง 
โครงการหลวง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธาน 
สืบสาน รักษา และต่อยอดของงานโครงการหลวง เพื่อสร้างความผาสุกแก่ปวงประชา 
ทุกหมู่เหล่า อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาเกษตรที่สูงให้เป็นที่
ประจักษ์ในการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด ความยากจน ความหิวโหย และความ 
เสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมบนที่สูง รวมทั้งเผยแพร่ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก 
การวิจัยพัฒนาตลอดระยะเวลา ๕๐ ปี ซึ่งมีจำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ รายการ โดย 
การจัดงานได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ถึงวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมเวลา ๕ วัน 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
กราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาททรงตัดแถบแพรเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๒ 
เฉลิมฉลองครบ ๕๐ ปี” เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป และขอพระราชทานพระราชา 
นุญาตเบิก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ถวายรายงานนิทรรศการ 
โครงการหลวง ๒๕๖๒ เฉลิมฉลองครบ ๕๐ ปี ต่อไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


647