คำกราบทูลรายงาน ของ ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบทูลรายงาน(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานกิจการของ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสังเขป ดังนี้ 


ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นปีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินงานมาครบ ๒๖ ปี
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา 
มหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
ชั้นนำของประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพที่ประชาชนมั่นใจ ปัจจุบัน 
ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ใน ๑๓ สำนักวิชา 
และ ๓ วิทยาลัย ครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอนทฤษฎีควบคู่กับ 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพอย่างเข้มข้น มีการนำระบบการเรียนการสอนตามมาตรฐาน United 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


518

Kingdom Professional Standard Framework หรือ UKPSF ประเทศอังกฤษ 
มาใช้เป็นกรอบในการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อให้อาจารย์มีทักษะความสามารถ 
มีความเป็นมืออาชีพในการสอน พัฒนาระบบ Smart Classroom ที่ตอบสนอง 
ต่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning พร้อมทั้งมีระบบสหกิจศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย 
อยู่ระหว่างการพัฒนาศูนย์การแพทย์ขนาด ๗๕๐ เตียง ที่ทันสมัยในภาคใต้ตอนบน 
คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี๒๕๖๔ นี้ซึ่งจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
โดยพบว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้งานทำภายในระยะเวลา ๑ ปีหลังจากสำเร็จ 
การศึกษาสูงถึงร้อยละ ๙๗.๕ บัณฑิตสามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพได้สูงถึง 
ร้อยละ ๘๕.๘๖ และมีผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ของมหาวิทยาลัยเท่ากับ ๔.๖๖ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีรวมแล้ว ๑๘ รุ่น 
ปริญญาโท ๑๘ รุ่น และปริญญาเอก ๑๕ รุ่น มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 
๘๐ หลักสูตร จำแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี๔๘ หลักสูตร ปริญญาโท 
๑๖ หลักสูตร และปริญญาเอก ๑๖ หลักสูตร มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 
๗,๙๓๔ คน จำแนกเป็นระดับประกาศนียบัตร ๔๗ คน ปริญญาตรี จำนวน 
๗,๔๗๘ คน ปริญญาโท ๒๙๐ คน และปริญญาเอก ๑๐๒ คน 

ในการดำเนินภารกิจด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัย 
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติจำนวน ๒๗๖ เรื่อง ผลงานวิจัย 
มีการอ้างอิงสูงถึง ๘๙๔ ครั้ง มีศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อช่วยขับเคลื่อนงานวิจัยจำนวน 
๑๗ ศูนย ์และมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
หรืออนุสิทธิบัตรจำนวน ๕ เรื่อง 

สำหรับภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้พัฒนา 
อุทยานโบราณคดีและอุทยานธรรมนิทัศน์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้กรอบแนวคิด อุทยานการศึกษา และให้บริการนำชม 
โบราณสถานตุมปังที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีมีการศึกษาวิจัย 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย นอกจากนี้

519

ยังได้จัดนิทรรศการ ฝึกอบรมสัมมนา จัดการแสดงกิจกรรมเชิงประเพณี และผลิต 
รายการศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
มาอย่างต่อเนื่อง 


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งมั่นพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้จริงและทำงานได้จริง 
มีคณาจารย์คุณภาพ มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับ 
สากล ให้สมดังวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่ง 
เรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” 


สำหรับผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ ประกอบด้วยผู้ได้รับอนุมัติ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๒ คน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก จำนวน ๒๑ คน ระดับปริญญาโท จำนวน ๕๗ คน และระดับ 
ปริญญาตรี จำนวน ๑,๘๖๔ คน บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน ๒๗ คน 
ผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ทากิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่เพื่อนนักศึกษา จำนวน ๔ คน ผู้ได้รับโล่กิตติการ จำนวน ๓ ราย และ 
โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น จำนวน ๓ คน เข้ารับพระราชทานรางวัล 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 
การศึกษา เหรียญรางวัล รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ โล่กิตติการ และโล่ประกาศ 
เกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น ต่อจากนั้น ขอพระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์
พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต ผู้เข้าร่วมพิธี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สืบไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


520