คำกราบทูล ของ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่ใต้ฝ่าพระบาท เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ยังความปลาบปลื้มปีติโสมนัสแก่คณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ ข้าราชการ ผู้สำเร็จการศึกษา นิสิต 
ตลอดจนผู้ซึ่งได้อุปถัมภ์และทำงานในสถาบันแห่งนี้เป็นล้นพ้น 

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสำนึกในพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ได้
ทรงมีพระเมตตาอย่างล้นเหลือต่อไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและ 
พระภารกิจเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข แก่ชาติบ้านเมืองและพสกนิกรเป็นอเนกประการ 
การเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ทรงมีพระเมตตาแก่ 
ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของใต้ฝ่าพระบาทเพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป นับเป็นพระกรุณาธิคุณ 
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

296

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมหามงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระอนุญาตเบิก นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

297