คำกราบทูล ของ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล ที่ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จมาพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ นับเป็น 
สิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ยังความปลาบปลื้มปีติโสมนัสแก่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ ข้าราชการ ผู้สำเร็จการศึกษา 
นิสิต ตลอดจนผู้ซึ่งได้อุปถัมภ์และทำงานในสถาบันแห่งนี้เป็นล้นพ้น 


ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสำนึกในพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ได้
ทรงมีพระเมตตาอย่างล้นเหลือต่อไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและ 
พระภารกิจเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาติบ้านเมืองและพสกนิกรเป็นอเนกประการ 
การเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ทรงมีพระเมตตาแก่ 
ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของใต้ฝ่าพระบาทเพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป นับเป็น 
พระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


467

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมหามงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระอนุญาตเบิก นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยตามลำาดับต่อไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


468