คำกราบทูล ของ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า แก่ นายพินิจ กังวานกิจ และพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จ 
การศึกษาตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบทูลต่อไป ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้า 
ขอพระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

301