คำกราบทูล ของ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แก่ นายประภาส เตมียบุตร และพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบทูลต่อไป ต่อจากนั้น 
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต 
และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

304