คำกราบทูล ของ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ และรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ 
และรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทาน 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา 
วิชาอนามัยชุมชน แด่ใต้ฝ่าพระบาท เนื่องด้วยพระปรีชาสามารถและพระกรุณาธิคุณ 
อันหาที่สุดมิได้ พระกรณียกิจนานัปการที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาวิจัยทางวิชาการ 
วิทยาศาสตร์ ใต้ฝ่าพระบาททรงมุ่งมั่นในการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขไทย 
โดยไม่ทรงเห็นกับความเหนื่อยยากลำบาก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในถิ่น 
ทุรกันดาร เพื่อการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี (พอ.สว.) ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ มีผู้ป่วยที่ยากจนขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ที่ใต้ฝ่าพระบาททรงรับไว้ในพระราชานุเคราะห์เพื่อให้เข้ารับการรักษาด้วย 
เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพหายขาดและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดีขึ้น 
นอกจากนี้ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์
ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า และทรงมี

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


469

พระปณิธานให้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็น 
ปัญหาสำคัญของชาติ

ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่มีต่อพสกนิกร 
ตลอดจนผลงาน และพระดำริ ข้อแนะนำอันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอเนกอนันต์ในด้าน 
สาธารณสุขจนเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอพระราชทาน 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา 
วิชาอนามัยชุมชน แด่ใต้ฝ่าพระบาท เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้ขจรไกลแผ่ไพศาลและ 
จารึกไว้ในแผ่นดินสืบไป 


ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาตเบิก นายกสภา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ลดาวัลย์ พวงจิตร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุย 
แด่ใต้ฝ่าพระบาท ตามลำดับ 


ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระวโรกาสกราบทูลรายงานกิจการของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ พอสังเขป ดังนี้ 


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสถาปนาโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๖ และได้ปรับเปลี่ยนเป็น 
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในปีนี้
เป็นปีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการศึกษามาเป็นปีที่ ๗๖ จนถึง 
ปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๒๙๙,๔๖๐ คน 


ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาขั้นดุษฎี
บัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ในบัณฑิต 
วิทยาลัย และคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๑๘ หลักสูตร มีนิสิตทุกระดับ จำนวน 
๖๗,๖๕๔ คน มีอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ อีก ๑๐,๐๘๓ คน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้น 
การสร้างความภาคภูมิใจและมีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน ที่มีบทบาท 
ต่อสังคมไทยและสังคมโลกในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์
“มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังมุ่ง 
เสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะในการเรียนรู้และการทำงาน 


470

ตามกรอบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีคุณลักษณะถึงพร้อมซึ่งความเป็น 
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก อีกทั้งยังเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และ 
การทำงานสู่เป้าหมายภายใต้บริบทของความสำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 


ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานดีเด่น จำนวน ๗ คน อนุมัติแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 
๖ คน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ๒๓๓ คน ปริญญาโท ๑,๘๖๐ คน 
ปริญญาตรี ๑๓,๒๖๐ คน รวมบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๓๕๓ คน 
บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระอนุญาตกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์การอาหาร แก่นายสง่า ดามาพงษ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ นางปราโมทย์ ชนะชัย พระราชทานเกียรติบัตร 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แก่ ศาสตราจารย์กฤษณา ชุติมา ศาสตราจารย์งามผ่อง 
คงคาทิพย์ ศาสตราจารย์บุญส่ง คงคาทิพย์ ศาสตราจารย์ภควดีสุทธิไวยกิจ 
ศาสตราจารย์บุษบา ยงสมิทธ์ และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบทูลต่อไป ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอ 
พระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตและบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


471