คำกราบทูล ของ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการพระราชทานทุนการศึกษา รางวัล เข็มเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณ ของโรงเรียนราชวินิต ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการพระราชทานทุนการศึกษา รางวัล 
เข็มเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณ 
ของโรงเรียนราชวินิต 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

กราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

เกล้ากระหม่อม นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในนามข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทาน 
โรงเรียนราชวินิต คณะครู นักเรียน โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ และโรงเรียนราชวินิต 
นนทบุรีรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ฝ่าพระบาทเสด็จแทนพระองค์ ประทาน 
พระวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทานโรงเรียนราชวินิตนำผู้มีจิตศรัทธา 
เข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนพระราชทาน กรรมการบริหาร 
ทุนพระราชทาน ผู้ปกครอง และครู ผู้ให้การสนับสนุนการศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
นักเรียนเรียนดี นักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร นักเรียนที่มี

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

40 
ความประพฤติเรียบร้อยและช่วยเหลืองานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เข้าเฝ้า 
รับประทานทุนการศึกษา ประกาศเกียรติคุณ และเข็มเกียรติคุณ ในวันนี้

เกล้ากระหม่อมขอประทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานการบริหารทุน 
พระราชทานโรงเรียนราชวินิต สนองพระราชประสงค์ โดยสังเขป ดังนี้ 

นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๑ ถือเป็นวันมหามงคล 
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราช 
ดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนราชวินิต และได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ จำนวนหนึ่งแสนบาทถ้วน เพื่อใช้ดอกผลเป็นทุนพระราชทานแก่นักเรียน 
ที่เรียนดียอดเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มี
ผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนพระราชทานเพิ่มขึ้นในวันพระราชทานทุน ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๘ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
ซึ่งกลุ่มโรงเรียนราชวินิต ถวายเงิน รวม ๗ ปีการศึกษา เป็นเงินจำนวน ๘๑๐,๐๐๐ 
บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สมทบทุนพระราชทานด้วย และมีผู้โดยเสด็จ 
พระราชกุศลเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ปัจจุบันยอดเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒๐,๔๖๗,๒๐๖.๙๐ 
บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกบาทเก้าสิบสตางค์) 

คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทานโรงเรียนราชวินิต ประกอบด้วย เลขาธิการ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักพระราชวัง 
ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ผู้แทนกรมราชองครักษ์ ผู้แทนสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต 
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต 
มัธยม เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเหรัญญิก และผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต 
เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้ประชุมพิจารณาผู้สมควรได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 
จำนวน ๘ ประเภท คือ 

๑. ผู้ถวายเงินสมทบทุนพระราชทาน จำนวน ๔๐ คน 
๒. นักเรียนที่เรียนดี รับพระราชทานทุน จำนวน ๓๗๑ คน 
๓. กรรมการสมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รับพระราชทานประกาศ 
เกียรติคุณ จำนวน ๖๔ คน 

41
๔. ครูปฏิบัติงานดีเด่น รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๓๐ คน 
๕. ศิษย์เก่าดีเด่น รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑๒ คน 
๖. นักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร รับพระราชทานประกาศ 
เกียรติคุณ จำนวน 
๕๘ คน 
๗. นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย และช่วยเหลืองานดีเด่น รับพระราชทาน 
เข็มเกียรติคุณ จำนวน ๙๖ คน 
๘. ผู้ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำนวน ๘ คน

ในโอกาสนี้เกล้ากระหม่อมขอประทานพระอนุญาตเบิก นายบุญรักษ์
ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา 
ฯ ถวายเงินสมทบทุนพระราชทานโรงเรียนราชวินิต จำนวน ๔๐ คน และขอประทาน 
พระอนุญาตเบิก นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต 
กราบทูลเบิกนักเรียนที่เรียนดีกรรมการ ครูศิษย์เก่าดีเด่น นักเรียนที่สอบได้คะแนน 
ยอดเยี่ยม และนักเรียนประพฤติเรียบร้อย เข้าเฝ้า รับประทานทุน ประกาศเกียรติคุณ 
เข็มเกียรติคุณ จากนั้นขอประทานพระอนุญาตเบิก นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กราบทูล 
เบิกผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำนวน 
๘ คน พร้อมทั้งขอประทานพระโอวาท เพื่อปวงเกล้ากระหม่อมจักได้ยึดมั่นถือเป็น 
หลักปฏิบัติสืบไป 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 

42