คำกราบทูล ของ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายปริวัฒน์ วรรณกลาง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการพลศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา 
แห่งชาติ ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติ โดยสังเขป ดังนี้ 


ด้วยสถาบันการพลศึกษาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตาม 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยให้เป็นนิติบุคคลในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็น 
สถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการ และ 
วิชาชีพแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้าน 
การกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


333 

กีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็น 
แหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ 


ในรอบปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของสถาบันการพลศึกษาก่อนยกฐานะเป็น 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน คณาจารย์ นักวิจัย 
ให้มีสมรรถนะในการวิจัย ภายใต้จุดเน้นเฉพาะตามพันธกิจของสถาบันการพลศึกษา 
รวมทั้งส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนอง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 


ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการ 
แข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ถือเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และ 
เผยแพร่ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ไปสู่ประชาคมโลก สร้างความภาคภูมิใจ และ 
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป 


ด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ได้ผลิตและพัฒนานักกีฬาและ 
บุคลากรด้านการกีฬา โดยเชื่อมโยงกับสมาคมกีฬา และมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ ด้วยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาการกีฬาของชาติให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น 


สถาบันการพลศึกษาได้ดำเนินการตามภารกิจมาเป็นเวลาสิบสี่ปี ผลิตบัณฑิต 
ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน โดยจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขต ๑๗ แห่ง 
ทั่วประเทศ เปิดสอนใน ๓ คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 
๑๒ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน ๒ หลักสูตร 


ผลการดำเนินงานดังที่ได้กราบทูลโดยสังเขป แสดงให้เห็นว่าสถาบันการพลศึกษา 
ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าด้วยดีอีกทั้งได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เพื่อเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
มีผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา จำนวน ๓,๕๙๙ ราย เป็นผู้สำเร็จ 
การศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓,๕๙๐ ราย และระดับปริญญาโท จำนวน 
๙ ราย 


และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ สภาสถาบันการพลศึกษา ในการประชุม 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบมอบปริญญากิตติมศักดิ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ ราย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้

334 

ความสามารถ และได้อุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ สร้างผลงานอันมีคุณูปการแก่
วงการกีฬา ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ นับเป็นแบบอย่างอันพึงเจริญ 
รอยตามสืบไป 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาต 
กราบทูลเบิกผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๕ ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 


๑. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย วนดุรงค์วรรณ 
๒. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
นายวราวุธ ศิลปอาชา 
๓. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาการกีฬา 
และนันทนาการชุมชน 
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 
๔. ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 
นายภิญโญ นิโรจน์ 
๕. ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษาสำหรับ 
เด็กพิเศษ 
นางสาวสายสุนีย์ จ๊ะนะ 


ลำดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเชิญ 
ใต้ฝ่าพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามรายนามที่คณบดี
ของแต่ละคณะจะได้กราบทูลตามลำดับ จากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระอนุญาตกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาทพระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิต เพื่อให้เป็น 
สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


335