คำกราบทูล ของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ทรงเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี 
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
เสด็จแทนพระองค์ทรงเป็นประธาน 
ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ 
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบรรดาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ มีความปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้น 
ที่ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จทรงเป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานว่า 
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยสำนักงานลูกเสือ 
แห่งชาติ กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ 
ตุลาคม ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัด 
ชลบุรี ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมชุมนุมประมาณ 
๑๒,๐๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


509

การจัดงานชุมนุมครั้งนี้จัดแบบสากล กิจกรรมทุกกิจกรรมกำหนดให้เยาวชน 
มีส่วนร่วมอันนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ
สอดคล้องกับนโยบายการทูตทางวัฒนธรรม นโยบายฟื้นฟูกิจการลูกเสือให้เป็นกิจกรรม 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกที่ดี สร้างลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่เวทีสากล ทั้งนี้ 
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง รวมถึง 
การประสานความร่วมมือกับสำนักงานลูกเสือโลก และสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-
แปซิฟิก 


เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์
แห่งประเทศไทย ข้าพระพุทธเจ้าในนามของพสกนิกร บรรดาลูกเสือ และบุคลากร 
ทางการลูกเสือทั้งปวง ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพร ในศุภวาร 
อันเป็นมหามงคล “ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล 
อันมีพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยา 
ธิราชเจ้า โปรดอภิบาลประทานชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรม 
วงศานุวงศ์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระ 
พลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง เจริญพระพรรษายิ่งยืนนาน 
สถิตสถาพรเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และอาณาประชาราษฎร์ตราบ 
จิรัฐิติกาลเทอญ” 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน 
พระอนุญาตกราบทูลเบิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าเฝ้าถวายของที่ระลึก 
นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้บังคับการงานชุมนุม กราบทูลเบิกผู้รับพระราชทาน 
เข็มลูกเสือสมนาคุณ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นำลูกเสือกล่าวทบทวน 
คำปฏิญาณ และเบิกลูกเสือ เนตรนารี จำนวน ๑๕๐ คน แสดงกิจกรรมชุด 
“จตุรทิศรวมใจถวายพระพรชัยองค์ราชันย์” ตามลำดับ ต่อจากนั้นขอพระราชทาน 
พระโอวาทเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ ๒๑ เพื่อความเป็นสิริสวัสด์ิพิพัฒน 
มงคลแก่เหล่าบรรดาลูกเสือและปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


510