คำกราบทูล ของ นายวีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 (ครั้งที่ 41) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายวีระพล ทองมา
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑) 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ ขอพระราชทานพระวโรกาสกราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยและจำนวน 
ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อทรงทราบฝ่าพระบาทโดยสังเขป ดังนี้ 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๖๕ หลักสูตร ระดับปริญญาโท 
จำนวน ๒๕ หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จำนวน ๙ หลักสูตร มีนักศึกษาจำนวน 
๑๗,๒๐๐ คน มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน ๑,๗๑๙ คน ในจำนวนนี้ปฏิบัติหน้าที่
สายวิชาการ จำนวน ๖๘๐ คน 

ด้านการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 
ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ จึงส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัย 
อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัล 
ในระดับชาติและนานาชาติ เช่น งานวิจัยเรื่อง Fah-Talai-Jone tablet for diabetes 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

298 

mellitus and immune stimulation เซรั่มสารสกัดจากมะเดื่อ ลดริ้วรอย ครีมบำรุง 
ผิวหน้าชะลอวัยจากคอลลาเจนปลานํ้าจืด นวัตกรรมอาหารสาหรับอุตสาหกรรมการ 
เพาะเลี้ยงปลาหนัง ผลงานเรื่องพลีเอนแคป : เทคโนโลยีการห่อหุ้มสารสำคัญในปลีกล้วย 
สกัดอัดเม็ดระดับไมโครเมตรสำหรับมารดาให้นมบุตร ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้เป็นนวัตกรรม 
ที่ทรงคุณค่า สามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอน นับเป็นภูมิปัญญาด้าน 
การเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สามารถชี้นำสังคม และเป็นประโยชน์ในการพัฒนา 
ประเทศโดยใช้งานวิจัยเป็นรากฐาน 

ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ มหาวิทยาลัยได้ขยายความร่วมมือทางวิชาการ 
ในระดับประชาคมอาเซียนและนานาชาติโดยมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบัน 
การศึกษาและองค์กรต่างประเทศทั้งหมด ๘๘ แห่ง มีการดำเนินกิจกรรมด้านการ 
ต่างประเทศ ได้แก่การจัดโครงการร่วมกับกระทรวงเกษตรและทรัพยากรป่าไม้ของ 
ราชอาณาจักรภูฏาน และสหภาพยุโรป เพื่อให้บุคลากรของราชอาณาจักรภูฏานมาศึกษา 
ต่อในระดับปริญญาโทและฝึกอบรมระยะสั้น เป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง 
ในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตรให้กับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐจีน 
นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการให้ก้าวหน้า 

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจัดงาน 
“เกษตรแม่โจ้๘๕ ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการ 
วิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม มีการแสดงฐานการเรียนรู้ฝึกอบรม ประชุม 
วิชาการ และเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาเกษตรไทย นำเสนอการเกษตร 
ก้าวหน้าและศาสตร์พระราชา โดยมุ่งเน้นความเป็นเกษตรอินทรีย์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ยังมีโครงการลงพื้นที่ฝึกอบรมและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรและ 
ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง นับเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาประเทศโดยให้ความสำคัญต่อเกษตรกร ได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 
กิจการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงความ 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถี
เกษตรเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์
โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดงานเสวนา “สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน” จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : 

299 

สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ อีกทั้งเปิดพิพิธภัณฑ์การเกษตรและ 
วัฒนธรรมไทยเป็นพื้นที่เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตร ให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ 
ได้เข้าชม ได้ตระหนักถึงรากเหง้าของประเทศไทยที่มีวัฒนธรรมการเกษตรเป็นรากฐาน 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีปรัชญาในการมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิต สู่
ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญ 
รุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน จึงส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน โดยมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตาม 
ความถนัด ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินกิจกรรม อีกทั้งปลูกฝัง 
ให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานด้วย 
จิตวิญญาณ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดคล้องกับค่านิยมหลักและ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมทำให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยำ
แม่โจ้ก้าวหน้าด้วยดีมาโดยตลอด ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้จำนวน ๓,๘๔๑ คน เป็น 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๓,๗๐๓ คน ระดับปริญญาโท จำนวน
๑๒๒ คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๖ คน 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบทูล 
เชิญใต้ฝ่าพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ปริญญาบัตรแก่ผู้
สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ดังที่รองอธิการบดี
และผู้แทนคณาจารย์ จะได้กราบทูลตามลำดับสืบไป 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


300