คำกราบทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และคำกราบทูลเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
และคำกราบทูลเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานการพิจารณาอนุมัติปริญญา 
กิตติมศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๙๘ (๖/๒๕๖๑) เมื่อวันที่๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ซึ่งในปีนี้สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อม ถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้าน 
เภสัชศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเภสัชพฤกษศาสตร์ ทรงมีแนวคิดก้าวไกลในการ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

228 

อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร ทรงส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านความ 
หลากหลายทางพันธุกรรมพืช 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะที่ทรงส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืช 
สมุนไพร ทรงมีพระวิสัยทัศน์เชิงวิชาการอันลึกซึ้งกว้างไกลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
วิจัยด้านเภสัชศาสตร์ และได้พระราชทานพระดำริและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เป็น 
คุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการเภสัชพฤกษศาสตร์ของไทย สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็น 
การเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏ และเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคล แก่มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์สืบไป 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำปริญญา 
กิตติมศักดิ์ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในโอกาสต่อไป 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช 
กุมารี ทรงสนพระทัยในด้านศิลปกรรมศาสตร์แขนงต่างๆ มาแต่ครั้งทรงพระเยาว์ เป็นที่
ประจักษ์รับรู้ของปวงชนชาวไทย และในระดับนานาชาติ ทรงมีพระปรีชาสามารถใน 
หลายด้าน กล่าวคือ ด้านดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ทรงมีพระปรีชาสามารถในการ 
บรรเลงเครื่องดนตรีหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ “กู่เจิง” อันเป็นเครื่องดนตรี
โบราณของจีน ด้านการออกแบบและทัศนศิลป์ ทรงออกแบบและเรียงร้อยสร้อยประดับมุก 
ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายจากผู้มีจิตศรัทธาไปช่วยเหลือ 
ผู้ป่วยมะเร็งผู้ยากไร้ ด้านศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ ทรงสนพระทัยและได้ฝักหัด 
การแสดง “รองแง็ง” ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของชาวไทยมลายูในชายแดนภาคใต้ ด้านกวี
และวรรณศิลป์ ทรงนิพนธ์บทเพลง และทรงนิพนธ์หนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
เพาะเลี้ยงปลาพระราชทานให้แก่กรมประมง 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพ ทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจ และทรงมีพระปรีชาสามารถด้านศิลปกรรมศาสตร์ต่าง ๆ ทุกแขนง ทั้ง 
ด้านดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ด้านการออกแบบทัศนศิลป์ ด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์
และด้านกวีวรรณศิลป์ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอ 
พระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

229

อัครราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏ และเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคล 
แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป 

ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระวโรกาสเบิก ศาสตราจารย์จรัส 
สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะและสูจิบัตรพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ตามลำดับ 

ในลำดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงาน 
การพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และขอ 
พระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน ๑ ราย เข้ารับ 
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ คือ ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช 
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

230