คำกราบทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
และผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานการพิจารณาอนุมัติปริญญา 
กิตติมศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้ได้รับ 
ปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน ๒ ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์
ตามลำดับ ดังนี้ 

๑. นางชมัยภร แสงกระจ่าง 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย 
๒. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

237

และในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้ได้รับรางวัล 
อนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อภาคใต้ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน ๑ ราย คือ นางสาววรรณกนก 
เปาะอิแตดาโอะ 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

238