คำกราบทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานการพิจารณาอนุมัติปริญญา 
กิตติมศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐๗ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช 
๒๕๖๒ ซึ่งในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทาน 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จีนศึกษา) แด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ 
ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


391

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราช 
กรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ ทรงส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพให้แก่พสกนิกรในด้านศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ทั้งด้านหัตถศิลป์ และ 
การออกแบบ โดยยกระดับผลิตภัณฑ์และผลงานสร้างมูลค่าทางการตลาด ทำให้
พสกนิกรสามารถสร้างมูลค่าผลงานให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
ตลอดจนได้ทรงนำผลงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ไปเผยแพร่ในต่างประเทศ จนเป็น 
ที่ประจักษ์ถึงความงามและคุณค่าในภูมิปัญญาของงานศิลปกรรมและงานหัตถศิลป์ไทย 
ให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก นอกจากนี้ ยังทรงมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะ 
สืบสานภูมิปัญญาไทย ทรงเป็นแบบอย่างของการสร้างความภูมิใจในด้านศิลปะและ 
วัฒนธรรมประจำชาติไทยให้พสกนิกรชาวไทยได้ภาคภูมิใจกับมรดกจากภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น และทรงมีบทบาทอันสำคัญยิ่งในการอนุรักษ์ จรรโลง และเผยแพร่มรดกทาง 
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก 


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอ 
พระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏ และเพื่อเป็นเกียรติและสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล 
แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารีทรงมีพระปรีชาสามารถด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ทรงสนับสนุนให้
สร้างกลไกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาภาษาจีน 
ในประเทศไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการสนับสนุนการก่อตั้งสถาบันขงจื่อ ซึ่งเป็นสถาบัน 
ที่มีบทบาทในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และห้องเรียน 
ขงจื่อในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ จนปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์
ของสองประเทศ และทรงมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนภาษาจีนและจีนศึกษา 
ของไทย พระอัจฉริยภาพในด้านจีนศึกษาของพระองค์จึงเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนของ 
ทั้งสองประเทศ 


ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ สาขาจีนศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวงวิชาการ และเพื่อเป็นเกียรติและ 
สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป 


392

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำ 
ปริญญากิตติมศักดิ์ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสต่อไป 


สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงอุทิศกำลังพระสติปัญญา และตรากตรำพระวรกาย ในการทรงงานด้านสาธารณสุข 
โดยทรงรับงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นพระธุระ 
สืบต่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ทรงร่วมออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ในแทบทุกภูมิภาค และทุกวาระที่ทรงว่างเว้นจากพระภารกิจอื่น ผลจาก 
การทรงงานร่วมกับบรรดาแพทย์อาสาในท้องถิ่นทุรกันดาร ทำให้ทรงตระหนักถึง 
ความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนการบริการด้านสาธารณสุข ว่าจำเป็นต้อง 
ได้รับความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรโดยเร่งด่วน 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในการแก้ไขปัญหา 
ทันตสาธารณสุข ทรงเอาพระทัยใส่งานด้านทันตกรรมและสุขภาพช่องปาก 
ทรงสงเคราะห์บรรเทาผู้เจ็บป่วยด้วยโรคทันตกรรม และทรงส่งเสริมสนับสนุน 
งานด้านทันตอนามัย เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 


ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงมี
มติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาทันตแพทยศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏ และเพื่อเป็นเกียรติและ 
สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป 


ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระวโรกาสเบิก ศาสตราจารย์จรัส 
สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะ และสูจิบัตรพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตรตามลำดับ 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


393