คำกราบทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานการพิจารณาอนุมัติ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และขอพระราชทานพระวโรกาสเบิก 
ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน ๓ ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์
ตามลำดับ ดังนี้ 

๑. Prof. Dr. Jacobus (Jacques) Wilhelmus Maria Noordermeer 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

๒. แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ 

๓. นายกัมพล ตันสัจจา 
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


401

และในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้ได้รับรางวัล 
อนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อภาคใต้ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑. พระเทพสุธรรมญาณ (แฉล้ม เขมปัญโญ) 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
๓. สมาคมรักษ์ทะเลไทย 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


402