คำกราบทูล ของ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี สภานายกสภาลูกเสือไทย ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 
รองนายกรัฐมนตรี สภานายกสภาลูกเสือไทย 
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ 
วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


เกล้ากระหม่อม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
หน้าที่สภานายกสภาลูกเสือไทย พร้อมด้วยลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่
เฝ้ารับเสด็จอยู่ ณ ที่นี้ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 
ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ฝ่าพระบาทเสด็จ 
เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 
คณะลูกเสือแห่งชาติ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง 

เกล้ากระหม่อมขอประทานกราบทูลว่า ในปีที่ผ่านมา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน เพื่อฝึกทักษะ 
ความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม ตามแนวทางพระราโชบายด้านการศึกษาของ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ขอพระราชทานกราบบังคมทูล 
รายงานการดำเนินงานกิจการลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมาโดยสังเขป ดังนี้ 

การดำเนินงานกิจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติและสำนักการลูกเสือ 
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันดำเนินงาน 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

146

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ นโยบายของคณะ 
ลูกเสือแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ 
เพื่อปลูกฝัง ฝึกฝนอบรม และพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ ยึดมั่นในอุดมการณ์
ของลูกเสือ ให้มีความรัก ความศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำาคัญ 
ในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งการ 
ดำเนินงานกิจการลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมาสำาเร็จลุล่วง เพราะได้รับความร่วมมือจาก 
สถานศึกษาทุกระดับทั่วราชอาณาจักร และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนเป็นอย่างดียิ่ง 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว เกล้ากระหม่อมขอประทานพระอนุญาตเบิก 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะ 
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๐ -
๒๕๖๑ และเบิก นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นำกล่าว 
ทบทวนคำปฏิญาณ ต่อจากนั้น ขอประทานพระโอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร 
กิจการลูกเสือ และเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่เหล่าบรรดาลูกเสือทั้งปวง 
และพสกนิกรชาวไทยสืบไป 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 

147