คำกราบทูล ของ รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เบิกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เบิกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน 
๑ ราย คือ อาจารย์วาสนา บุญแสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

231