คำกราบทูล ของ รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เบิกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เบิกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน 
๓ ราย ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 
อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน 

๒. ศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงดี บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ 
อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

235