คำกราบทูล ของ รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เบิกผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ และอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เบิกผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ 
และอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 
ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ เข้ารับ 
พระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน ๑ ราย คือ อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว จากคณะ 
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

และในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้ได้รับการ 
คัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี
พุทธศักราช ๒๕๖๒ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน ๔ ราย ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ 
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

403

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ 
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 


๔. อาจารย์อัลดุลฮาดี สะบูดิง วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


404