คำกราบทูล ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรายงานกิจการมหาวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา 
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรายงานกิจการมหาวิทยาลัย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์เป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และบุคลากรโดยทั่วกัน ข้าพระพุทธเจ้า 
ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนาม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
หาที่สุดมิได้ 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามภารกิจต่างๆ 
สรุปได้ดังนี้ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


388

ด้านการผลิตบัณฑิต ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ รวม ๓๔๐ 
หลักสูตร มีนักศึกษา ๓๗,๖๒๓ คน คณาจารย์ ๒,๕๖๒ คน และบุคลากรอื่น ๆ 
๘,๖๘๒ คน 

ด้านการวิจัย มุ่งพัฒนาและสร้างผลงานด้านการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยคำนึงถึง 
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชนและ 
สังคม การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ รวมถึงเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม 

ด้านการบริการวิชาการ ได้นำความรู้จากงานวิจัย เพื่อสร้างการเรียนรู้ 
การพัฒนาบุคลากร และความเข้มแข็งร่วมกับชุมชน โดยการสร้างศักยภาพให้ชุมชน 
สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต 


ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ศึกษา วิจัย อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา 
และถ่ายทอดวัฒนธรรม เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและความภาคภูมิใจใน 
วัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเชื่อมโยงงานด้านวัฒนธรรม 
กับการพัฒนาการเรียนรู้ 


ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ และมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 
๘,๙๗๕ คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก จำนวน ๑๗๑ คน ปริญญาโท 
จำนวน ๖๔๖ คน และปริญญาตรี จำนวน ๘,๑๕๘ คน สำหรับปีนี้
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จีนศึกษา) แด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) แด่สมเด็จ 
พระราชาธิบดีเลตซีที่ ๓ แห่งราชอาณาจักรเลโซโท และอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ทำคุณประโยน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ จำนวน ๕ ราย และ 
มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อภาคใต้ ให้ได้รับรางวัล 
อนุสรณ์สงขลานครินทร์ จำนวน ๓ ราย อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นในด้านต่างๆ จำนวน 
๙ ราย และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ จำนวน ๑ ราย 


389

บัดนี้ ถึงเวลาอันอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระวโรกาส 
ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะ แด่ใต้ฝ่าพระบาท และต่อจากนั้น 
ขอพระราชทานกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และ 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆตามรายงานที่อธิการบดี
รองอธิการบดี คณบดี และรองคณบดีแต่ละคณะจะได้กราบทูลต่อไป และขอ 
พระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต นักศึกษา คณาจารย์ 
ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้สืบไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


390