คำกราบทูล ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร 
แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 


กราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


เกล้ากระหม่อม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน 
ในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ฯ ที่มาเฝ้าฝ่าพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ ต่างปลื้มปีติยินดี และสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม ให้ฝ่าพระบาทเสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร 
แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันนี้ 

เกล้ากระหม่อมขอประทานกราบทูลความเป็นมาของกลุ่มโรงเรียนในพระ 
ราชูปถัมภ์ฯ ดังต่อไปนี้ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


101

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยเริ่มก่อตั้งโรงเรียน 
อนุราชประสิทธิ์ ซึ่งเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ อยู่ในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๓๔ ทรงมีพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” เป็นสัญลักษณ์ประจำ 
โรงเรียน เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำหรับโรงเรียน 
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๔๒ 
พรรษา โดยจังหวัดระยองและกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยอง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ 

ต่อมาทรงตระหนักถึงเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ยังด้อยโอกาสในการศึกษา จึง 
ทรงก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารอีกจำนวน ๖ แห่ง และทรงรับไว้ใน 
พระราชูปถัมภ์ฯ ได้แก่ 

๑. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม จังหวัดนครพนม 
๒. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
๓. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๔. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
๕. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัดสงขลา 
๖. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

และทรงขยายการสนับสนุนด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
และพระราชทานนามว่า โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้ 

๑. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 
๒. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 
๓. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 
๔. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 


102

๕. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
จังหวัดปทุมธานี 
๖. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัด 
สมุทรสาคร 

สำหรับโรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียน 
ที่ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ปัจจุบันมีโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน ๑๕ โรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่ใน 
๑๓ จังหวัด ในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียน 
ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฝ่าพระบาทเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานประกาศนียบัตร 
แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของแต่ละโรงเรียน ณ ศาลาสหทัยสมาคม 
ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๓๘ คน 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว เกล้ากระหม่อมขอประทานพระอนุญาตเบิก 
ผู้แทนโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ เพื่อกราบทูลเบิกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด 
ของแต่ละโรงเรียนเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร กราบทูลเบิกผู้แทนนักเรียนที่สำเร็จ 
การศึกษา เข้าเฝ้ากราบทูลลาไปศึกษาต่อ พร้อมทั้งขอประทานพระโอวาท เพื่อความ 
เป็นสิริมงคล และเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียนสืบไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 


103