คำกราบทูล ของ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑)

ของ
นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
นายจงรัก
วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการปรับปรุงพันธ์ุและการผลิตสัตว์
แก่
นายเกษม
ศรมยุรา
และพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบทูลต่อไป
ต่อจากนั้น
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล
แก่บัณฑิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

540