คำกราบทูล ของ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑)

ของ
นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
นายจงรัก
วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
แก่
นายจำเรือง
พานเพียรศิลป์
และพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบทูลต่อไป
ต่อจากนั้น
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

543