คำกราบทูล ของ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2559

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑)

ของ
นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
นายจงรัก
วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา
พืชสวน
แก่
รองศาสตราจารย์ฉลองชัย
แบบประเสริฐ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
แก่
นายปีติพงศ์
พึ่งบุญ

อยุธยา
และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามรายงานที่คณบดี
และคณะ
จะได้กราบทูลต่อไป
ต่อจากนั้น
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระโอวาท
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

546