คำกราบทูล ของ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑)

ของ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ขอประทานพระอนุญาต นำลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ทบทวนคำปฏิญาณ
“ลูกเสือ -เตรียมกล่าวคำปฏิญาณ” “ตรง”
“ลูกเสือสำรอง กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า”
“ข้าสัญญาว่า
ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน”
“ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือชาวบ้าน
กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า”

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

168

“ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ”

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

169