คำกราบทูล ของ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑) ของ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และผู้ที่เข้าเฝ้าอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุด มิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จ การศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ นับเป็น สิริมงคลและเป็นพระกรุณาธิคุณล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ แก่สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งในวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตลำปาง วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง และวิทยาเขตอุดรธานี เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๒,๒๘๙ คน ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

68

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๕๐๕ คน
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน ๒๕๗ คน
๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑,๕๒๗ คน

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาต กราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่ง สภาสถาบันการพลศึกษาได้อนุมัติแล้ว ตามรายนามที่คณบดีของแต่ละคณะจะได้ กราบทูลตามลำดับ จากนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาต กราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาทพระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิต เพื่อให้เป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

69