คำกราบทูล ของ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑) ของ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และผู้ที่เข้าเฝ้าอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จ การศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลและเป็นพระกรุณาธิคุณล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ แก่สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระวโรกาส กราบทูลรายงานกิจการของ สถาบันการพลศึกษา เพื่อทรงทราบฝ่าพระบาทโดยสังเขปดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

61

สถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยมีพันธกิจในการจัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
ตลอดจนการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย

ภารกิจด้านการจัดการศึกษา สถาบันได้จัดการเรียนการสอน ๓ คณะวิชา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขต ๑๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการผลิต บัณฑิต ตามคุณลักษณะจุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด ให้สอดคล้อง กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและทิศทางการพัฒนาประเทศ

ด้านการวิจัย สถาบันได้ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย ให้มีสมรรถนะ ในการวิจัยภายใต้จุดเน้นเฉพาะ ตามพันธกิจของสถาบันการพลศึกษา
รวมทั้งส่งเสริม และสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนองยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ

ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย สถาบันได้ดำเนินการ ส่งเสริมอนุรักษ์ การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และคงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ ให้คงอยู่สืบไป

ภารกิจด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษาได้ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักกีฬา โดยเชื่อมโยงกับสมาคมกีฬา ด้วยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเครื่องมือพัฒนาการกีฬาของชาติให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๗ มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๔,๕๖๖ คน แยกเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑,๐๐๐ คน
หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต จำนวน ๔๗๔ คน และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๓,๐๙๒ คน ซึ่งในวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตตรัง วิทยาเขต

62

เพชรบูรณ์ วิทยาเขตมหาสารคาม และวิทยาเขตยะลา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๒,๒๗๗ คน ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๔๙๕ คน
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน ๒๑๗ คน
๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑,๕๖๕ คน

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาต กราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งสภาสถาบันการพลศึกษาได้อนุมัติแล้ว ตามรายนามที่คณบดีของแต่ละคณะจะได้ กราบทูลตามลำดับ จากนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาต กราบทูลเชิญ ใต้ฝ่าพระบาทพระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิต เพื่อให้เป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

63