คำกราบทูล ของ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์
ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานการพิจารณาอนุมัติ
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประจำปีพุทธศักราช
๒๕๕๙
และขอพระราชทานพระวโรกาส
เบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
จำนวน

ราย
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้
๑.
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
๒.
นายภาณุ อุทัยรัตน์
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

482

ในลำดับต่อไป
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้ได้รับรางวัล
อนุสรณ์สงขลานครินทร์
ประจำปีพุทธศักราช
๒๕๕๙
ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อภาคใต้
เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ
จำนวน

ราย
คือ
นายแพทย์สุวัฒน์
วิริยพงษ์สุกิจ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

483