คำกราบทูล ของ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์และศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์
ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานการพิจารณาอนุมัติ
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประจำปีพุทธศักราช
๒๕๕๙
และขอพระราชทานพระวโรกาส
เบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
จำนวน

ราย
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้
๑.
Professor
Nishibuchi
Mitsuaki (นิชิบูชิ มิตซูอะกิ)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจุลชีววิทยา
๒.
นางวราภรณ์ ขจรไชยกูล
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยียาง

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

488

ในลำดับต่อไป
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้ได้รับรางวัล
อนุสรณ์สงขลานครินทร์
ประจำปีพุทธศักราช
๒๕๕๙
ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อภาคใต้
เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ
จำนวน

ราย
คือ
นายมูหามะสุกรี
มะสะนิง

และในโอกาสนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกศาสตราจารย์
เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ
จำนวน
๑ ราย คือ ศาสตราจารย์รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

489