คำกราบทูล ของ รองศาสตราจารย์วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล
ที่ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้
นับเป็นสิริมงคลแก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง
ยังความปลาบปลื้มปีติโสมนัสแก่คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณาจารย์
ข้าราชการ
ผู้สำเร็จการศึกษา
นิสิต
ตลอดจนผู้ซึ่งได้อุปถัมภ์และทำงานในสถาบันแห่งนี้เป็นล้นพ้น

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสำนึกในพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่ได้ทรง
มีพระเมตตาอย่างล้นเหลือต่อไพร่ฟ้าประชาราษฎร์
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและ
พระภารกิจ
เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาติบ้านเมืองและพสกนิกรเป็นอเนกประการ
การเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ทรงมีพระเมตตาแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของใต้ฝ่าพระบาทเพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป
นับเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

531

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมหามงคลอุดมฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน
พระอนุญาตเบิก
นายจงรัก
วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

532